Tsu Yun

Tsu Yun

–  Poetry (trans. from Chinese to Russian)03. Fulcrum